Bases Legals

BASES DE LA PROMOCIÓ PREMI ESPECIAL DEL PÚBLIC DELS XI PREMIS GAUDÍ

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes (d’ara en endavant, “l’Acadèmia”), amb CIF G-64816515 i domicili a Passegi Colom, 6, 08002 Barcelona, realitza una promoció dirigida al públic en general que, a més a més, compleixi els requisits, requeriments i condicions recollits en aquestes Bases Legals (d’ara en endavant, “Bases”), sota la modalitat de sorteig de participació gratuïta, que es durà a terme a la ciutat de Barcelona en les dates i circumstàncies que més endavant es detallen.

PRIMERA. – Objecte

La votació del Premi Especial del Públic a la Millor Pel·lícula dels XI Premis Gaudí (la “Promoció”) té per objecte promoure l’interès del públic general per a les pel·lícules nominades a aquests premis concedits per l’Acadèmia, permetent al públic en general votar la seva pel·lícula preferida d’entre les 8 pel·lícules nominades com a Millor Pel·lícula en Llengua Catalana (4) i com a Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana (4) i sortejant entre tots els participants de la votació el premi que s’indica més avall.

La pel·lícula guanyadora d’aquesta votació popular rebrà un trofeu que s’entregarà al seu productor a la cerimònia d’entrega dels XI Premis Gaudí, que tindrà lloc el pròxim 27 de gener de 2019.

SEGONA.- Requisits de participació

2.1. Podran participar en el sorteig les persones físiques majors d’edat amb residència fiscal en el territori nacional que, a més a més, es registrin en el formulari habilitat a la pàgina web: https://premidelpublic.premisgaudi.cat, facilitant el seu nom complet, Document Nacional d’Identitat i el seu correu electrònic, durant el període de participació establert en aquestes Bases.

2.2. No podran participar en el concurs, encara que reuneixin els requisits expressats en l’anterior apartat:

 • Usuaris que tinguin algun procediment judicial, arbitral o administratiu instat contra l’Acadèmia.
 • Usuaris que siguin empleats de l’Acadèmia.
 • Usuaris que siguin empleats d’empreses proveïdores de l’Acadèmia d’alguns dels processos o serveis.
TERCERA.- Acceptació de les Bases

Els participants en el sorteig, pel sol fet de participar en la present Promoció, accepten aquestes Bases.

QUARTA.-Termini de participació i data de celebració del Sorteig

El període de participació en la Promoció s’estableix entre els dies 3 i 25 de gener del 2019 fins les 12h del migdia.

Es realitzaran dos sorteigs, el primer en el moment en el que s’arribi a la participació de 300 votants, i el segon el dia 28 de gener del 2019, corresponents als premis detallats a la CINQUENA base.

CINQUENA.- Premis

5.1. Els primers 300 votants, automàticament:

 • Obtindran, cadascun d’ells, una subscripció mensual a Filmin.cat.
 • Participaran en el sorteig d’una entrada doble per assistir a la Gala dels XI Premis Gaudí que se celebrarà el dia 27 de gener de 2019 a Barcelona.

5.2. Tots els votants que participin fins el 25 de gener a les 12h entraran en un sorteig del qual en sortiran 2 guanyadors pels següents premis:

 • Guanyador 1: 1 subscripció anual a Filmin.cat i 1 subscripció semestral a l’edició digital de La Vanguardia
 • Guanyador 2: 1 targeta VIP doble gentilesa del Gremi de Cinemes de Catalunya per anar al cinema durant un any des de la data d’expedició de la targeta.

  Condicions Subscripció anual Filmin.cat:

  • Les subscripcions a Filmin són d’ús privat i individual.
  • La subscripció només inclou les pel·lícules i sèries en subscripció, queden excloses les pel·lícules premiar, identificades a la web amb un diamant.
  • La subscripció, un cop vençuda la promoció, es renovarà automàticament a la tarifa mensual vigent a la plataforma. Actualment, 7,99€.
  • La subscripció permet tenir connectats 2 dispositius de forma simultània.
  • Filmin està disponible a web, iPhone i iPad (app a la iTunes Store), Android (Tablet i Mòbil via app a Google Market), Samsung Tv, LG Tv, Apple Tv, Android Tv i Playstation 4. A més Filmin és compatible amb Chromecast.
  • La subscripció a Filmin.CAT també permet l’ús de Filmin.ES sense cap cost extra.

  Condicions Subscripció semestral a La Vanguardia Digital:
  La subscripció semestral a La Vanguardia Digital permet al guanyador:

  • Accés a tot el contingut de la web de La Vanguardia.
  • Descàrrega de l’edició impresa de La Vanguardia i els seus suplements a través de:
  • Aplicació mòbil per a tauletes digitals i smartphones amb sistemes operatius iOs (requereix Ios8 o posterior, compatible amb iPhone, iPad i iPod Touch) i Android (Requereix Android 4.2 i versions superiors).
  • La web http://epaper.lavanguardia.com per a PC i Mac (requereix Adobe Flash Player 10).
  • 1 targeta del Club Vanguardia amb accés a totes les avantatges. Pots consultar totes les avantatges a www.clubvanguardia.com

  Condicions Targeta VIP del Gremi de Cinemes de Catalunya:

  • Si una mateixa persona obté per sorteig un passi VIP del Gremi de Cinemes de Catalunya en un altre sorteig relacionat amb els 11 Premis Gaudí i en aquestes sorteig, només podrà gaudir d’un dels passis VIP i no podrà cedir-lo a una altra persona.
  • La targeta es persona i intransferible. S’haurà de presentar amb una acreditació d’identitat a les taquilles dels cinemes col·laboradors.
  • La targeta atorga el dret a dues entrades gratuïtes de dilluns a diumenge per dues persones i una sessió al dia.
  • Aquesta targeta no atorga el dret a reservar localitats amb antelació.
  • Els cinemes es reserven el dret de no incloure les projeccions 3D, les ulleres 3D i les butaques VIP.
  • La targeta no és vàlida per esdeveniments especials.
  • Els cinemes es reserven el dret d’excloure de l’elecció de l’usuari d’aquesta targeta VIP, les pel·lícules distribuïdes per les companyies que apliquen el exhibidor un sistema de cobrament per càpita.
  • L’ús fraudulent comportarà la retirada de la targeta VIP al seu titular.
  • L´ús de la targeta VIP està subjecte al aforament disponible de cada cinema i sessió.
SISENA. – Sistema, normes i garanties de votació

La participació i votació del públic es realitzarà a la plataforma https://premidelpublic.premisgaudi.cat. Participaran en el sorteig aquells usuaris que es registrin en el formulari habilitat a la pàgina web https://premidelpublic.premisgaudi.cat, facilitant el seu nom complet, Document Nacional d’Identitat i el seu correu electrònic, durant el període de participació establert anteriorment.

El sistema de votació serà com es descriu a continuació: a la plataforma apareixeran les 8 pel·lícules votables, entre les quals el participant podrà escollir-ne una. La participació és única, limitant el vot a 1 per cada persona. No obstant, durant el període de votació, es registrarà la IP de l’usuari i es limitarà a un total de 5 vots els que vinguin de la mateixa IP. D’aquesta manera, es busca evitar pràctiques que permetin que una mateixa persona pugui votar més d’una vegada però, al mateix temps, es permet que en entorn d’IP compartida (una oficina), 5 persones puguin participar en l’acció.

Una vegada tancat el període de votacions, el dia del sorteig es procedirà, mitjançant l’aplicació easyPromos, creada i operada per Buzz Marketing Networks S.L., a seleccionar el guanyador.

L’eina easyPromos permet seleccionar guanyador i suplents de forma aleatòria entre tots els participants. Amb el certificat emès per easyPromos, l’Acadèmia obtindrà:

 • El llistat dels 300 primers votants automàticament premiats.
 • D’entre els 300 primers votants, una (1) persona guanyadora del premi previst en el sorteig del punt 5.1, així com 5 suplents.
 • D’entre tots els votants, les dues (2) Persones Premiades amb el premi previst en el sorteig del punt 5.2, així com 5 suplents per cadascuna.
 • Els suplents en cada cas substituiran (per ordre de llistat) a les Persones Premiades i/o al suplent que el precedeixi en aquells casos d’identificació incompleta, incorrecta, renúncia, incompliment de localització transcorreguts 5 (cinc) dies laborables des de la celebració del sorteig.

L’eina easyPromos ha estat validada davant de notari per confirmar públicament que és aleatòria i el seu resultat, inalterable. Després de l’obtenció del guanyador, l’eina publica un certificat de validesa amb el resultat del sorteig. Tota la informació disponible a: https://www.easypromosapp.com/blog/2017/07/la-herramienta-para-elegir-ganadores-de-un-sorteoonline-certificada-ante-notario/

L’Acadèmia, en cas de força major i per causa justificada, es reserva el dret de modificar les DATES DEL SORTEIG, o el procediment del sorteig establert a aquí.

SETENA. –Comunicació al premiat i formalització de l’entrega
L’Acadèmia comunicarà a través de correu electrònic a les persones Premiades el Premi obtingut i acordarà amb aquestes el procediment per formalitzar l’entrega del Premi. La Persona Premiada disposarà d’un terme de 5 dies laborables des de la notificació de la seva condició per posar-se en contacte amb l’Acadèmia i manifestar per escrit la seva acceptació del premi obtingut, moment en el qual se li informarà del procediment per formalitzar l’entrega del Premi.
VUITENA.-Renúncia o impossibilitat d’acceptació

El Premi del sorteig de la present Promoció, en cap cas podrà ser objecte de canvi o compensació a petició de la Persona Premiada. En el cas de que per qualsevol circumstància la Persona Premiada renunciés o per qualsevol raó no pogués acceptar el Premi, es procedirà a assignar-lo als següents suplents. En el cas que l’últim dels suplents, al seu torn, renunciés o no pogués acceptar el Premi, aquest es declararà desert.

NOVENA. – Utilització publicitària del nom de la Persona Premiada i Protecció de dades personals

El correu electrònic i dades personals (nom, cognom i DNI) proporcionats a través de la participació, seran tractats per l’Acadèmia amb la finalitat de gestionar la seva participació al concurs. El participant serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud del correu electrònic facilitat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal en la següent direcció: [email protected]

Amb la participació en aquesta promoció i sorteig, la Persona Premiada atorga el seu consentiment exprés per tal que, amb la finalitat de promocionar el sorteig per qualsevol mitjà o canal, l’Acadèmia utilitzi el seu nom o imatge.

Tot això, amb estricta subjecció a les altres obligacions que per l’Acadèmia deriven el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 d’abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i de la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge.

DESENA.-Període de reclamació

El període per interposar qualsevol reclamació relativa a la celebració del sorteig finalitza transcorreguts 5 dies hàbils des de la data de celebració del mateix o DIA DEL SORTEIG.

ONZENA – Fiscalitat dels premis

El premi de la present promoció es troba subjecte a la Normativa Legal Vigent.

DOTZENA.- Resolució de conflictes

Els participants en el sorteig es sotmeten a i accepten el criteri de l’Acadèmia respecte a la resolució de qualsevol qüestió o conflicte derivats de la present Promoció i/o de la interpretació o aplicació de les seves Bases.